Podmínky používání

QIOZ je webová platforma dostupná na adrese https://www.qioz.fr („web“) provozovaná úřadem Ile-de-France Region, se sídlem na adrese 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, France (93400) s identifikačním registračním číslem SIREN 237 500 079. Cílem webu je zpřístupnit obyvatelům regionu Ile-de-France starším 15 let platformu pro výuku jazyků (angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny jako cizího jazyka).

Smyslem těchto obecných smluvních podmínek ( „podmínky“) je definovat podmínky vztahu mezi uživateli (jak je definováno v článku 1) a úřadem Ile-de-France Region. Tyto podmínky představují smluvní závazek pro neomezenou dobu od okamžiku, kdy uživatel tyto podmínky přijme.

Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se na stránce https://www.qioz.fr uživatel potvrzuje, že tyto podmínky četl a souhlasí s tím, že se jimi bude řídit. Na platformě se mohou registrovat i nezletilí uživatelé starší 15 let, ovšem pouze za podmínky, že k tomu předem získají souhlas od svého zákonného zástupce a jejich zákonný zástupce souhlasí s tím, že se zaručuje, že daný nezletilý uživatel bude dodržovat tyto smluvní podmínky. Za používání služeb dostupných na webu nezletilým uživatelem starším 15 let nese plnou odpovědnost zákonný zástupce tohoto nezletilého uživatele.

Pokud úřad Ile-de-France Region neuvede formálně a v písemné formě jinak, tyto smluvní podmínky nemohou být zrušeny žádnými zvláštními podmínkami, s výjimkou článku 1119 odstavec 3 Občanského zákoníku. Bez písemného a jednoznačného vyjádření úřadu Ile-de-France Region neplatí žádné vzdání se výhod některého ustanovení těchto podmínek.

Článek 1 – Definice

Není-li uvedeno jinak, termíny používané v tomto dokumentu mají následující význam:

Služba (služby) označuje volně dostupnou platformu pro výuku cizích jazyků.

Uživatel označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která web používá.

Heslo: Heslo je důvěrný údaj, který musí uživatel uchovat v tajnosti. V kombinaci s uživatelským jménem je dokladem identity uživatele.

Článek 2 – Používání webu

2.1 Oprávněnost k využívání služby

Službu mohou využívat fyzické i právnické osoby. Je-li uživatel fyzická nebo právnická osoba, musí být způsobilý k právním úkonům. Nezletilí uživatelé starší 15 let musí k přijetí podmínek získat souhlas svého právního zástupce.

2.2 Vytvoření účtu

Aby uživatel získal na platformu přístup, musí si vytvořit účet na webu https://www.qioz.fr (uživatelské jméno a heslo), nebo se může zaregistrovat prostřednictvím služby LinkedIn. Uživatel pak vyplní své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo, e-mailovou adresu a adresu IP prvního připojení), PSČ, věkovou skupinu, společensko-profesní kategorii, oblast aktivity, jazykovou úroveň a motivaci k výuce. Tyto informace musí být pravdivé a aktuální.

Na konci procesu vytvoření účtu obdrží uživatel hypertextový odkaz k aktivaci účtu. Pokud k aktivaci nedojde, proces vytváření účtu nebude přerušen, ale uživateli bude zasláno e-mailem připomenutí k aktivaci účtu.

Každý uživatel souhlasí s tím, že si vytvoří pouze jeden účet odpovídající jeho profilu.

Přístupové kódy k uživatelským účtům jsou přísně důvěrné. Pokud dojde k neoprávněnému přístupu k účtu uživatele nebo k narušení důvěrnosti nebo bezpečnosti identifikace uživatele, musí uživatel úřad Ile-de-France Region neprodleně informovat.

Softwarové a hardwarové vybavení potřebné ke vstupu na web a k jeho využívání si musí uživatel zajistit sám.

Aby web fungoval správně, je potřeba dodržet specifikace, pro které je optimalizován:

∙ libovolné rozlišení obrazovky;

∙ nejnovější verze prohlížeče Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari nebo Opera;

∙ responzivní používání na smartphonech a digitálních tabletech.

Platforma QIOZ je přístupná prostřednictvím internetového prohlížeče na libovolném elektronickém komunikačním médiu (počítače, tablety a smartphony).

Úřad Ile-de-France Region si vyhrazuje právo podniknout všechny potřebné kroky proti uživatelům, kteří podle názoru úřadu poruší právní ustanovení platné legislativy nebo těchto podmínek. V takovém případě může úřad pozastavit, upravit, nahradit, zablokovat přístup nebo smazat účet takového uživatele.

2.3 Doba platnosti účtu

Uživatelský účet je aktivní dva roky.

Pokud se uživatel během 24 po sobě jdoucích měsíců do účtu nepřihlásí, úřad Region-Ile-de-France uživateli zašle e-mailem upozornění na uzavření účtu a sdělí mu, že během 48 hodin hrozí zablokování jeho účtu a anonymizace jeho údajů. Pokud se uživatel během této doby alespoň jednou nepřihlásí, bude jeho účet smazán.

Dojde-li ke smazání účtu, musí si uživatel vytvořit účet nový (v souladu s článkem 2.2 těchto smluvních podmínek).

Uživatel může kdykoli požádat o smazání vlastního účtu zasláním e-mailu na tuto adresu: donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 Fungování služby

Web a přístup ke službě je zdarma.

Při vytvoření účtu získá uživatel osobní prostor, ve kterém má k dispozici následující informace:

- jazyková úroveň dosažená při absolvování hodnoticího testu jednotlivých úrovní;

- vlastní výukový proces, absolvované výukové aktivity a aktivity, které na absolvování ještě čekají;

- celkový čas strávený výukou a čas strávený jednotlivými aktivitami;

- výsledky v jednotlivých výukových aktivitách;

- indikátor procesu vývoje;

- výukové jednotky označené jako oblíbené včetně výukových aktivit a jednotek doporučovaných systémem na základě výsledků uživatele.

V rámci přístupu ke službě souhlasí uživatel se zasíláním následných e-mailů, které umožňují osobní přizpůsobení procesu výuky.

Podrobnější informace o používání služeb může uživatel získat prostřednictvím kontaktního formuláře služby QIOZ, který je k dispozici na webu.

Případné stížnosti může uživatel zasílat písemně na adresu: info@qioz.fr

Pokud uživatel souhlasí, může se přihlásit k odběru bulletinu QIOZ. Tento bulletin je odběratelům zasílán pravidelně e-mailem a nabízí souhrn novinek ve výuce cizích jazyků z webu.

2.5 Povinnosti uživatelů

Úřad Ile-de-France Region uděluje uživateli v souladu s těmito smluvními podmínkami omezené, odvolatelné, nevýhradní a nepřenosné právo přistupovat ke službám výhradně osobním způsobem.

Využívání webu v rozporu s jeho účelem je přísně zakázáno a představuje porušení podmínek těchto ustanovení.

Uživatelům se zakazuje:

1. Přenášet, zveřejňovat, distribuovat, registrovat nebo ničit jakékoli materiály, zejména obsah, který patří úřadu Ile-de-France Region, a porušovat zákony nebo nařízení týkající se shromažďování, zpracovávání a přenosu osobních údajů;

2. Vytvářet falešné profily;

3. Uvádět nepravdivé údaje do registračního formuláře nebo zde ponechávat zastaralé informace;

4. Šířit data, informace nebo obsah, který je pomlouvačný, zneužívající, obscénní, urážlivý, násilný nebo podněcující k násilí nebo má politický, rasistický nebo xenofobní podtext a také všechen obsah, který porušuje platné zákony a nařízení nebo morální standardy;

5. Odkazovat nebo vytvářet odkazy na obsah nebo informace dostupné na webu úřadu Ile-de-France Region s výjimkou případů, kdy k tomu předem získá písemné svolení úřadu Ile-de-France Region;

6. Získávat hesla a osobně identifikující údaje jiných uživatelů;

7. Využívat informace, obsah nebo data z webu k nabízení služeb, které jsou vůči webu konkurenční;

8. Prodávat, směňovat nebo zpeněžovat informace, obsah nebo data z webu nebo ze služby webu, s výjimkou případů, kdy k tomu předem získá písemné svolení úřadu Ile-de-France Region;

9. Zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat nebo jiným způsobem získávat zdrojový kód v souvislosti s duševním vlastnictvím, které stojí za poskytování služeb;

10. Využívat software, ruční nebo automatická zařízení, roboty nebo jiné nástroje k přístupu, analýze, extrakci nebo indexování stránek webu;

11. Ohrožovat nebo se pokoušet o ohrožení zabezpečení webu úřadu Ile-de-France Region. Patří sem pokusy o kontrolu, skenování nebo testování zranitelností systému nebo sítě nebo narušení bezpečnostních nebo ověřovacích systémů bez předchozího svolení;

12. Padělat nebo používat produkty, loga, obchodní známky nebo jiné prvky chráněné zákony na ochranu duševního vlastnictví úředu Ile-de-France Region;

13. Napodobovat vzhled nebo provoz webu, například vytvořením zrcadlení;

14. Narušovat provoz úřadu Ile-de-France Region nebo služeb, případně neúměrně zatěžovat infrastrukturu webu nebo se pokoušet o přenos či aktivaci počítačových virů prostřednictvím webu nebo na něm.

Pokud dojde k výjimečným okolnostem a uživatel nebude schopen plnit své závazky, je povinen přijmout veškerá možná opatření, aby nedošlo k poškození dobrého jména úřadu Ile-de-France Region.

Platforma není určena k šíření reklamních dat nebo k propagaci soukromých zájmů či aktivit, které narušují veřejný pořádek nebo by mohly být považovány za nelegální.

Připomínáme, že narušení sytémů nebo zabezpečení sítě může vést k občanskoprávní nebo trestní žalobě. Úřad Ile-de-France Region taková narušení sleduje a v případě potřeby může požádat příslušné úřady o právní zásah proti uživatelům, kteří se na takových aktivitách podílejí.

Uživatelé se zavazují používat web čestně a v souladu s jeho profesionálním určením, platnými zákony a vyhláškami, těmito smluvními podmínkami a běžnými postupy.

Článek 3 – Duševní vlastnictví

Celková struktura webu, obchodní známky, loga, názvy domén, software, obsah a všechny prvky tohoto webu (a nejen vyjmenované prvky) jsou chráněny zákony na ochranu autorského práva.

Uživatel se zavazuje neporušovat (přímo ani nepřímo) práva na duševní a průmyslové vlastnictví úřadu Ile-de-France Region a jeho smluvních partnerů.

Jakékoli zpodobnění, reprodukování nebo zneužívání části či celého obsahu či služeb nabízených webem bez předchozího výslovného souhlasu úřadu Ile-de-France Region je přísně zakázáno a může být důvodem k právním krokům.

Článek 4 – Zpracování osobních údajů

Osobní údaje přenášené na web z iniciativy uživatele v rámci fungování služby jsou využívány výhradně k uvedenému účelu. Vaše data využíváme pouze s vaším souhlasem, a to v souvislosti se sledováním výukové aktivity, k získávání e-mailových adres prostřednictvím systému CRM (Správa vztahů s obyvateli) a k zasílání bulletinů a anonymních průzkumů spokojenosti. Vaše údaje využíváme výhradně k plnění smluvního závazku bezplatného poskytování platformy pro výuku jazyků lidem ve věku nad 15 let.

Při vytvoření účtu, který umožňuje přístup ke službě, získáváme tyto údaje:

- pohlaví

- PSČ

- věková skupina (15-25 let, 26-59 let, nad 60 let)

- profesní kategorie

- oblast aktivity

- přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, IP adresa při prvním připojení)

- údaje z aplikací třetích stran při prvním připojení (LinkedIn)

- údaj o úrovni jazykových znalostí

- motivace k výuce

- online panely pro analýzu výkonu zařízení

Tyto údaje jsou poskytovány uživateli, kteří v rámci procesu vytvoření účtu na webu dobrovolně a výslovně přijímají smluvní podmínky v aktuálním znění a úřadu Region Ile-de-France tímto povolují zpracování těchto dat.

Za zpracování vašich dat (v rámci platných zákonů na ochranu dat) je odpovědný úřad Ile-de-France Region se sídlem na adrese 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), který lze z výše uvedeného důvodu kontaktovat na e-mailové adrese dpo@iledefrance.fr

K vašim datům mají přístup pouze zástupci úřadu Ile-de-France Region a jím využívaní poskytovatelé služeb uvedení zde:

HUMENSIS SAS (pedagogické služby)

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS (vedení technického týmu)

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS (příprava jazykových certifikací)

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic (testování funkčnosti platformy)

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

telefon: 01 47 00 92 86

ACCESS42 (audit přístupnosti platformy)

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn (možnost registrace na platformě)

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO (analýza publika webu)

https://matomo.org/contact/

Osobní údaje jsou uloženy na serverech úřadu Ile-de-France Region za účelem zpracování kvůli poskytování služeb. Jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k jejich účelu (například 3 roky) a poté jsou smazány.

Při používání webu a za účelem úpravy prostředí webu na míru uživatelům využívá úřad Ile-de-France Region soubory cookie a soubory protokolů. Tyto soubory cookie slouží ke správnému fungování webu a uživatelských účtů a k realizaci nabízených služeb. Používání souborů cookie lze vypnout v nastavení webového prohlížeče.

Osobní údaje jsou chráněny všemi vhodnými technickými i organizačními prostředky, například šifrováním, anonymizací a implementací fyzických bezpečnostních opatření. Zaměstnanci a smluvní dodavatelé úřadu Ile-de-France Region jsou vázáni přísnými pracovními pravidly ohledně bezpečnosti a ochrany údajů včetně smluvních závazků ohledně důvěrnosti.

Všechny dotčené osoby mají v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů právo přistupovat, opravovat a odstraňovat své osobní údaje a také nesouhlasit s uvedeným zpracováním dat nebo takové zpracování omezit. Mají také právo na případnou přenositelnost svých dat. V takovém případě stačí podat žádost na adresu donneespersonnelles@iledefrance.fr , uvést příjmení, jméno a adresu a předložit doklad totožnosti.

Další informace o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytovanými službami jsou uvedeny v Zásadách správy dat.

Článek 5 – Odpovědnost

5.1 Obecná ustanovení

Úřad Ile-de-France Region nenese za žádných okolností odpovědnost za případné ztráty nebo škody na straně uživatele nebo třetí strany, například za ušlý zisk nebo nepřesnost či poškození souborů nebo dat.

Úřad Ile-de-France Region není odpovědný za zpoždění či neposkytnutí služeb z důvodu vyšší moci, jak ji definují francouzské soudy a právní systém.

5.2 Používání webu

Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat tyto smluvní podmínky.

Portál QIOZ si vyhrazuje právo jednostranně a bez předchozího upozornění zamítnout přístup ke službě uživatelům, kteří tyto podmínky nedodržují.

Role portálu QIOZ je omezena na poskytování služeb uživatelům. Uživatel nese výhradní odpovědnost za všechny důsledky používání webu. Je odpovědný za uchování svého přihlašovacího ID a hesla. Zavazuje se přijmout veškerá vhodná opatření k tomu, aby byla zajištěna naprostá důvěrnost.

Povinností uživatele je zajistit, aby při používání webu dodržoval všechny platné zákony a nařízení a také tyto smluvní podmínky. Portál QIOZ neposkytuje uživatelům žádné záruky ohledně toho, zda web splňuje národní nebo mezinárodní právní a zákonná zařízení.

Portál QIOZ implementuje všechny vhodné prostředky, které má k dispozici, aby zajistil kvalitu služeb, ale není v tomto ohledu vázán povinností.

Portál QIOZ navíc nenese žádnou odpovědnost za nesprávné fungování sítě nebo serverů nebo za události, které nemá pod svou kontrolou a které by mohly bránit přístupu ke službě nebo ji omezovat.

Uživatel je seznámen s případnými technickými riziky a přerušeními přístupu, ke kterým může na webu docházet. Úřad Ile-de-France Region proto nenese odpovědnost za nedostupnost nebo zpomalení služby, a to zejména v následujících případech:

- při dočasném přerušení provozu webu z důvodu vývoje, údržby nebo obecně při aktualizaci některých souborů;

- při potížích s provozem nebo krátkodobých výpadcích webu, které portál QIOZ nemůže ovlivnit, například při výpadku proudu nebo telekomunikace;

- při výpadcích nebo poruchách internetové sítě při přenosu zpráv nebo dokumentů;

- při smazání, nemožnosti uložení, nesprávném nebo časově neodpovídajícím přenosu editorského obsahu na webu;

- při změně těchto smluvních podmínek.

Portál QIOZ si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění přerušit, dočasně pozastavit nebo upravit část nebo celou službu za účelem údržby nebo z jiného důvodu, aniž by toto přerušení bylo důvodem k jakýmkoli závazkům či kompenzacím.

Článek 6 – Úprava obecných smluvních podmínek

Úřad Ile-de-France Region si vyhrazuje právo aktuální znění smluvních podmínek kdykoli upravit, a to především tak, aby odpovídaly případným právním, jurisprudenciálním, editačním a technickým změnám.

Úřad Ile-de-France Region bude uživatele o případných změnách informovat e-mailem a požádá ho o nové udělení souhlasu.

Pokud uživatel nebude s novými podmínkami souhlasit, nebude moci službu nadále využívat.

Článek 7 – Ukončení

Uživatel i úřad Ile-de-France Region mohou smlouvu kdykoli ukončit, a to na stránkách webu podle pokynů, které jsou zde pro tento účel uvedeny.

Uživatel nese odpovědnost za okolnosti, za kterých chce poskytování služby ukončit.

Úřad Ile-de-France Region si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění omezit, pozastavit nebo zrušit účet uživatele, který služby zneužívá nebo využívá nevhodným způsobem. Posouzení chování uživatele v tomto ohledu je výhradně v pravomoci úřadu Ile-de-France Region.

Článek 8 – Ujednání ohledně důkazů

Počítačový systém a počítačové soubory tvoří ve vztahu mezi úřadem Ile-de-France Region a uživatelem soubor důkazů.

Úřad Ile-de-France Region může pro účely právních jednání poskytnout jako platný důkaz data, soubory, programy, záznamy a další položky přijaté, přenesené nebo uložené za použití počítačových systémů, které úřad provozuje, nebo digitální či analogová média, kromě případů prokazatelné chyby.

Článek 9 – Nedělitelnost

V případě, že některé ustanovení těchto smluvních podmínek je nebo bude shledáno nezákonným nebo neuplatnitelným, nemá tato skutečnost žádný vliv na zákonnost a uplatnitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

Článek 10 – Řešení sporů – Platné zákony – Jurisdikce

Veškeré spory a nejasnosti vyplývající z těchto podmínek, jejich platnost, interpretace či aplikovatelnost nebo neaplikovatelnost se řídí francouzskými zákony, bez ohledu na to, ve které zemi vzniknou, ze které země pochází uživatel nebo ve které zemi uživatel platformu https://www.qioz.fr používá, bez ohledu na zásady střetu právních systémů.

Pokud nedojde k dohodě, spory v tomto ohledu budou řešit kompetentní soudy v Paříži, a to i v případě souhrnného rozsudku, odvolání ohledně záruk nebo většího počtu žalovaných stran.