Warunki korzystania

QIOZ to platforma internetowa dostępna na https://www.qioz.fr ("Strona") zarządzana przez region Ile-de-France, z siedzibą pod adresem 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, Francja (93400) oraz z numerem rejestracyjnym SIREN 237 500 079. Celem strony jest udostępnienie bezpłatnie platformy do nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego jako języka obcego) wszystkim mieszkańcom regionu Ile-de-France w wieku powyżej 15 roku życia.

Celem niniejszych Ogólnych warunków korzystania („Warunki”) jest określenie Warunków regulujących stosunki między Użytkownikami (jak to zdefiniowano w art. 1) a regionem Ile-de-France. Niniejsze Warunki stanowią umowę na czas nieokreślony, począwszy od akceptacji przez Użytkownika niniejszych Warunków.

Klikając na „Zapisz się” na https://www.qioz.fr, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Warunkami i zgadza się ich przestrzegać. Osoby nieletnie, które osiągnęły minimalny wiek 15 lat, mogą zarejestrować się na platformie pod warunkiem, że wcześniej uzyskały od osoby/osób sprawującej nad nimi władzę rodzicielską, upoważnienie do korzystania i że osoba/osoby sprawująca władzę rodzicielską przyjęła(-ęli) gwarancję poszanowania przez Osobę nieletnią korzystania z Ogólnych warunków korzystania. Jakiekolwiek korzystanie z usług dostępnych na Stronie przez użytkownika nieletniego, który osiągnął minimalny wiek 15 lat, odbywa się na pełną odpowiedzialność osoby/osób sprawujących władzę rodzicielską nad danym użytkownikiem nieletnim.

Żadne specjalne warunki nie mogą, z wyjątkiem formalnej i pisemnej akceptacji regionu Ile-de-France, przeważać nad niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania, wykluczając w ten sposób zastosowanie Artykułu 1119, paragraf 3 Kodeksu cywilnego. Żadne zrzeczenie się korzyści z jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych warunków korzystania nie będzie obowiązywać bez pisemnego i jednoznacznego oświadczenia regionu Ile-de-France.

Artykuł 1 - Definicje

Z wyjątkiem przypadków określonych w innej części niniejszego dokumentu terminy i wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenia:

Usługa (i) oznacza bezpłatny dostęp do platformy do nauki języków obcych.

∙ „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą ze Strony.

Hasło: „Hasło” to poufne informacje, które Użytkownik musi zachować w tajemnicy, umożliwiające użytkownikowi, łącznie z jego nazwą użytkownika, potwierdzenie jego tożsamości.

Artykuł 2 - Obsługa strony

2.1 Uprawnienie do usługi

Aby być uprawnionym do korzystania z Usługi, Użytkownik może być osobą fizyczną lub prawną. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, muszą uzyskać zgodę osoby/osób sprawującej władzę rodzicielską, na zaakceptowanie Warunków korzystania.

2.2 Tworzenie konta

Aby uzyskać dostęp do platformy, Użytkownik musi utworzyć konto użytkownika na stronie https://www.qioz.fr tworząc swoją nazwę użytkownika i hasło lub za pośrednictwem LinkedIn. Następnie Użytkownik wprowadza swoje dane logowania (nazwę użytkownika, hasło, adres e-mail, adres IP przy pierwszym połączeniu), swój kod pocztowy, grupę wiekową, kategorię społeczno-zawodową, sektor działalności, poziom biegłości językowej i jego motywacje do nauki, dostarczając dokładnych i aktualnych informacji.

Pod koniec procesu tworzenia konta Użytkownik otrzyma link hipertekstowy, umożliwiający aktywację konta. W przypadku braku aktywacji, proces tworzenia konta nie zostanie przerwany, ale Użytkownik otrzymuje przypomnienie za pośrednictwem poczty e-mail, zapraszające go do aktywacji konta.

Każdy Użytkownik zgadza się utworzyć tylko jedno konto korespondujące z jego profilem.

Kody dostępu do konta użytkownika są ściśle poufne. W przypadku nieuprawnionego użycia konta lub naruszenia poufności i bezpieczeństwa swoich metod identyfikacji, Użytkownik musi bezzwłocznie poinformować o tym region Ile-de-France.

Cały sprzęt i oprogramowanie niezbędne do uzyskania dostępu do Strony, a także do korzystania z Usług, pozostają wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, określono, że Strona jest zoptymalizowana pod kątem:

∙ Wszystkie rozdzielczości ekranu;

∙ Najnowsze wersje przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari i Opera;

∙ Odpowiadające wykorzystanie na smartfonach i tabletach cyfrowych.

Platforma QIOZ jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej na dowolnym elektronicznym nośniku komunikacji, takim jak komputery, tablety i smartfony.

Region Ile-de-France zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków, które uzna za stosowne, w stosunku do każdego Użytkownika, który narusza, według regionu, obowiązujące przepisy lub niniejsze Ogólne warunki korzystania. Może zawieszać, modyfikować, zastępować, odmawiać dostępu lub usuwać konta użytkowników.

2.3 Okres ważności konta

Konto użytkownika jest aktywne przez okres dwóch lat.

W przypadku braku logowania przez okres dwudziestu czterech (24) kolejnych miesięcy region-Ile-de-France wyśle doUżytkownika e-mail z powiadomieniem o zamknięciu konta, ostrzegając go o zbliżającej się niedostępności konta w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin i anonimizacji jego danych. Jeśli Użytkownik nie wykona przynajmniej jednego logowania w tym czasie, jego konto zostanie usunięte.

Jeśli konto zostanie usunięte, Użytkownik musi utworzyć nowe konto, zgodnie z warunkami określonymi w artykule 2.2 niniejszych Ogólnych warunków korzystania.

Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres:donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 Obsługa usługi

Strona i dostęp do Usług są udostępniane bezpłatnie.

Utworzenie konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do osobistej przestrzeni, w której znajdzie on następujące informacje:

- Poziom językowy uzyskany przy każdym zdawaniu testu oceny poziomu;

- Ścieżka edukacyjna Użytkownika, przeprowadzone działania edukacyjne i te, które jeszcze nie zostały wykonane;

- Łączny czas spędzony na nauce i czas spędzony na każdym działaniu;

- Wyniki uzyskane dla każdego działania edukacyjnego;

- Wskaźnik postępów Użytkownika;

- Jednostki edukacyjne oznaczone jako ulubione, w tym działania edukacyjne lub jednostki proponowane przez platformę zgodnie z wynikami ucznia.

Aby uzyskać dostęp do Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z dalszymi informacjami, które umożliwią personalizację jego ścieżki edukacyjnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usług, Użytkownik może skontaktować się z QIOZ za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

Użytkownik może przesyłać wszelkie skargi, pisząc na poniższy adres e-mail: info@qioz.fr

Użytkownik, jeśli się zgodzi, może zasubskrybować biuletyn QIOZ. Ten biuletyn, wysyłany okresowo pocztą elektroniczną do subskrybentów, podsumowuje najnowsze wiadomości na temat nauki języków obcych, oferowane na stronie.

2.5 Obowiązki Użytkownika

Region Ile-de-France, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania, udziela Użytkownikom ograniczonego, odwołalnego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do Usług na zasadzie ściśle osobistej.

Jakiekolwiek korzystanie ze Strony wbrew jej celom jest surowo zabronione i stanowi naruszenie niniejszych postanowień.

Użytkownikom zabrania się:

1. Przesyłać, publikować, rozpowszechniać, rejestrować lub niszczyć jakikolwiek materiał, w szczególności treści należące do regionu Ile-de-France, z naruszeniem obowiązujących praw i przepisów dotyczących zbierania, przetwarzania lub przekazywania danych osobowych;

2. Tworzyć fikcyjne profile;

3. Podawać niedokładne informacje w formularzu rejestracyjnym lub nie aktualizować ich regularnie;

4. Rozpowszechniać dane, informacje lub treści zniesławiające, znieważające, obsceniczne, obraźliwe, agresywne lub podżegające do przemocy lub o charakterze politycznym, rasistowskim lub ksenofobicznym i ogólnie wszelkie treści sprzeczne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub z wysokim poziomem moralności.

5. Odwoływać się lub utworzyć linki do wszelkich treści lub informacji dostępnych na stronach regionu Ile-de-France, z wyjątkiem konkretnej, uprzedniej pisemnej zgody Regionu Ile-de-France;

6. Uzyskiwać hasła innych Użytkowników lub ich osobiste dane identyfikacyjne;

7. Korzystać z informacji, treści lub jakichkolwiek danych widniejących na Stronie w celu oferowania konkurencyjnej usługi;

8. Sprzedawać, wymieniać lub monetyzować jakiekolwiek informacje, treści lub dane zawarte na Stronie lub w Usłudze oferowanej przez Stronę, bez wyraźnej pisemnej zgody Regionu Ile-de-France;

9. Dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy w związku z jakąkolwiek podstawową własnością intelektualną wykorzystywaną do świadczenia wszystkich lub jakiejkolwiek Usługi;

10. Korzystać z jakiegokolwiek oprogramowania, urządzenia ręcznego lub automatycznego, robotów indeksujących lub innych środków dostępu, eksploracji, wyodrębniania lub indeksowania dowolnej strony Witryny;

11. Narażać na szwank lub próbować zagrozić bezpieczeństwu Strony w regionie Ile-de-France. Obejmuje to próby kontrolowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez wyraźnej uprzedniej zgody;

12. Podrabiać lub używać produktów, logo, znaków towarowych lub innych elementów chronionych prawami własności intelektualnej regionu Ile-de-France;

13. Symulować wygląd lub działanie Strony, na przykład tworząc kopię lustrzaną;

14. Przeszkadzać lub zakłócać, bezpośrednio lub pośrednio, region Ile-de-France lub Usługę, lub nakładać nieproporcjonalne obciążenia na infrastrukturę Strony lub próbować przesyłać lub aktywować wirusy komputerowe za pośrednictwem lub na Stronie.

Jeśli z powodu nadzwyczajnych okoliczności Użytkownik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, zobowiązuje się on do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby reputacja regionu Ile-de-France nie została naruszona.

Platforma nie jest przeznaczona do rozpowszechniania danych reklamowych ani do promowania prywatnych interesów lub działań sprzecznych z utrzymaniem porządku publicznego lub czegokolwiek nielegalnego.

Przypominamy, że naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może prowadzić do postępowania cywilnego i karnego. Region Ile-de-France sprawdza obecność takich naruszeń i może wezwać organy sądowe do podjęcia kroków prawnych, w razie konieczności, przeciwko Użytkownikom, którzy uczestniczyli w takich naruszeniach.

Użytkownicy zobowiązują się do korzystania ze Strony w sposób uczciwy, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz normami prawnymi i regulacyjnymi, z niniejszymi Ogólnymi warunkami korzystania oraz z aktualnymi praktykami.

Artykuł 3 - Własność intelektualna

Architektura Strony, znaki towarowe, logo, nazwy domen, oprogramowanie, treści i wszelkie inne elementy niniejszej Strony, bez uważania tej listy za wyczerpującą, podlegają ochronie przez Kodeks własności intelektualnej.

Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, bezpośrednio lub pośrednio, praw własności intelektualnej i przemysłowej regionu Ile-de-France i jego współwykonawców.

Wszelkie reprezentacje i / lub powielanie i / lub częściowe lub całkowite wykorzystywanie treści i Usług oferowanych przez niniejszą Stronę w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody regionu Ile-de-France, są surowo zabronione i mogą skutkować postępowaniem sądowym.

Artykuł 4 - Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane na Stronie z inicjatywy Użytkowników w celu wykonania Usług są wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Korzystamy z danych Użytkownika wyłącznie na podstawie jego zgody na monitorowanie aktywności edukacyjnej użytkowników, gromadzenie adresów e-mail za pomocą Zarządzania relacjami klienta (CRM), otrzymywanie biuletynu i odbiór anonimowego badania satysfakcji. Dane wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji umowy dotyczącej bezpłatnej dostępności platformy do nauki języków obcych dla osób powyżej 15 roku życia.

W celu uzyskania dostępu do Usługi, po utworzeniu konta, gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

- Płeć

- Kod pocztowy

- Grupa wiekowa (15-25 lat, 26-59 lat, ponad 60 lat)

- Kategoria zawodowa

- Obszar działania

- Dane logowania (nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, adres IP przy pierwszym połączeniu)

- Dane z aplikacji stron trzecich przy pierwszym połączeniu (LinkedIn)

- Poziom biegłości językowej

- Motywacje do nauki

- Pulpity online do analizy wydajności urządzenia

Dane te są dostarczane przez Użytkowników, którzy akceptują, poprzez utworzenie konta w Witrynie, dobrowolnie, i konkretnie, niniejsze Ogólne warunki korzystania i autoryzują przetwarzanie danych przez region Ile-de-France.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest region Ile-de-France, którego siedziba główna znajduje się pod adresem 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen (93400), i jest dostępny dla powyższych celów pod następującym adresem e-mail: dpo@iledefrance.fr

Tylko przedstawiciele regionu Ile-de-France i usługodawcy, z których korzysta wspomniany poniżej urząd, mają dostęp do danych Użytkownika:

HUMENSIS SAS, odpowiedzialny za pedagogikę.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paryż, Francja

Telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Lider zespołu technicznego

75 rue de Lourmel - 75015 Paryż, Francja

GLOBAL EXAM SAS, który przygotowuje certyfikaty językowe.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, Francja

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, odpowiedzialny za audyt funkcjonalny platformy.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paryż, Francja

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, odpowiedzialny za audyt funkcjonalny platformy.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paryż, Francja

Telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, który umożliwia użytkownikom rejestrację na platformie.

37 rue du Rocher - 75008 Paryż, Francja

MATOMO, który pozwala na analizę odbiorców witryny.

https://matomo.org/contact/

Dane osobowe są przechowywane przez region Ile-de-France na jego serwerach, do ich przetwarzania w celu świadczenia Usług. Są one przechowywane tylko przez czas niezbędny do celów ich gromadzenia, tj. przez trzy (3) lata, przed ich ostatecznym usunięciem.

W celu ułatwienia korzystania ze Strony i personalizacji Strony przez Użytkownika, region Ile-de-France używa plików cookie i plików dziennika. Pliki cookie są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania Strony, kont użytkowników i do wykonywania oferowanych usług. Korzystanie z plików cookie można wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Wdrożone są wszystkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, w tym szyfrowania, anonimizacji i wdrażania procedur bezpieczeństwa fizycznego. Ścisłe metody pracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym zobowiązania umowne dotyczące poufności, nakładane są na pracowników i wykonawców regionu Ile-de-France.

Osoby zainteresowane, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, a także prawo do sprzeciwienia się lub ograniczania ich przetwarzania. Mają także prawo do przenoszenia swoich danych, jeśli dotyczy. W tym celu wystarczy złożyć wniosek do donneespersonnelles@iledefrance.fr, podając nazwisko, imię, adres i dowód tożsamości użytkownika.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z Usługami są podane na naszej stronie Polityka zarządzania danymi osobowymi.

Artykuł 5 - Odpowiedzialność

5.1 Postanowienia ogólne

W żadnym wypadku region Ile-de-France nie może, w żadnych okolicznościach, ponosić odpowiedzialności za straty pośrednie lub szkody Użytkowników lub osób trzecich, w tym za utracone zyski, niedokładność lub uszkodzenie plików lub danych.

Region Ile-de-France nie może być odpowiedzialny za opóźnienia lub niewykonanie Usług, uzasadnione przypadkiem siły wyższej, zgodnie z orzecznictwem francuskich sądów i trybunałów.

5.2 Korzystanie ze Strony

Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Ogólnych warunków korzystania.

QIOZ zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Usługi jednostronnie i bez uprzedzenia, każdemu Użytkownikowi, który nie przestrzega niniejszych Warunków.

Rola QIOZ ogranicza się do świadczenia usług dla Użytkowników. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje korzystania ze Strony. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swojego identyfikatora logowania i hasła. Zobowiązuje się podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia całkowitej poufności.

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że korzystanie ze Strony jest zgodne z prawnymi, regulacyjnymi i Ogólnymi warunkami korzystania ze Strony. QIOZ nie daje Użytkownikowi żadnej gwarancji co do zgodności korzystania ze Strony, niezależnie od tego, czy jej używa, czy planuje używać zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

QIOZ wdraża wszelkie rozsądne środki, jakimi dysponuje, aby zapewnić wysokiej jakości dostęp do Usługi, jednak nie jest do tego zobowiązana.

QIOZ ponadto nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci lub serwerów lub jakiekolwiek inne zdarzenie wykraczające poza uzasadnioną kontrolę, które uniemożliwiłoby lub pogorszyło dostęp do Usługi.

Użytkownik jest ostrzegany o ryzyku technicznym i przerwach w dostępie, które mogą wystąpić na Stronie. W związku z tym region Ile-de-France nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność i spowolnienie usług, szczególnie w następujących przypadkach:

- Chwilowe przerwy w dostępie do Strony, niezbędne do jej rozwoju, utrzymania lub, bardziej ogólnie, w przypadku aktualizacji niektórych plików;

- Trudności w działaniu lub chwilowe przerwanie działania witryny niezależne od woli QIOZ, w szczególności w przypadku przerw w świadczeniu usług elektrycznych lub telekomunikacyjnych;

- Awarie lub usterki sieci internetowej podczas przesyłania wiadomości lub dokumentów;

- Usunięcie, niemożność przechowywania, niewłaściwe lub nieterminowe przesyłanie treści redakcyjnych na Stronie.

- Modyfikacja Ogólnych warunków korzystania

QIOZ zastrzega sobie prawo do przerwania, czasowego zawieszenia lub modyfikacji bez uprzedzenia o przerwaniu dostępu do całości lub części Usługi, w celu utrzymania Strony lub z jakiegokolwiek innego powodu, bez przerwy, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Artykuł 6 - Modyfikacja Ogólnych warunków korzystania

Region Ile-de-France zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków korzystania w dowolnym momencie, w szczególności w celu dostosowania Strony do wszystkich zmian prawnych, orzeczniczych, redakcyjnych i / lub technicznych.

Region Ile-de-France poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną i zaprosi go do wyrażenia zgody na zmiany.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowych Warunków, nie będzie już mógł korzystać z Usług.

Artykuł 7 - Rozwiązanie

Użytkownik oraz region Ile-de-France mogą rozwiązać umowę na dostarczanie Usługi w dowolnym momencie, otwierając Stronę i postępując zgodnie z procedurą przewidzianą w tym celu.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za okoliczności, w których kończy świadczenie Usług.

Region Ile-de-France zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub anulowania, bez uprzedzenia, konta jakiegokolwiek Użytkownika, który nadużywa Usług lub niewłaściwie z nich korzysta. Ocena zachowania Użytkownika jest zastrzeżona według wyłącznego uznania regionu Ile-de-France.

Artykuł 8 - Umowa dotycząca dowodu

Systemy i pliki komputerowe są dowodami w relacjach między regionem Ile-de-France a Użytkownikiem.

W związku z tym region Ile-de-France może prawomocnie przedłożyć, w celu przeprowadzenia wszelkich postępowań, w formie dowodu, wszelkie dane, pliki, programy, nagrania lub inne przedmioty, otrzymane, przesłane lub przechowywane za pomocą obsługiwanych przez nie systemów komputerowych, na dowolnym nośniku cyfrowym lub analogowym i przedstaw je, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu.

Artykuł 9 - Niepodzielność

Fakt, że jakiekolwiek postanowienie Ogólnych warunków korzystania jest lub stanie się bezprawne lub niewykonalne, w żaden sposób nie wpłynie na ważność ani wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków.

Artykuł 10 - Rozstrzyganie sporów - Obowiązujące prawo - Jurysdykcja

Wszelkie spory lub nieporozumienia wynikające z niniejszych Ogólnych warunków korzystania i / lub Usług, ich ważności, interpretacji, wykonania lub niewykonania podlegają prawu francuskiemu, niezależnie od kraju pochodzenia użytkownika lub kraju, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do platformy https://www.qioz.fr i niezależnie od przepisów prawa kolizyjnego.

W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, spory ich dotyczące zostaną wniesione do właściwych sądów w Paryżu, nawet w przypadku orzeczenia skróconego, odwołania lub gwarancji wielu oskarżonych.