ඔබේ නව භාෂා ගුරුවරයා

With QIOZ.fr, learn languages for free with your favorite films, TV series and documentaries.

ඉගෙනීම ආරම්භ කරන්න
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • ප්‍රංශ භාෂාව
  • ස්පාඤ්ඤ භාෂාව
  • ජර්මානු භාෂාව
  • Portuguese language
  • Chinese language

චිත්‍රපට කොටස් සහ ක්‍රීඩා සමඟ භාෂා ඉගෙන ගන්න.

Avec QIOZ, c’est facile et ludique de progresser en langue étrangère grâce à la vidéo. Peu importe votre niveau ou votre âge, apprenez gratuitement une ou plusieurs langues comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand ou le français.

ලියාපදිංචි වන්න

භාෂා ඉගෙනීම සඳහා රූපවාහිනී කතා මාලා, සංගීත වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා

QIOZ has over 1,500 learning units developed by language teachers and based on clips from movies, TV series, music videos or news reports...

ලියාපදිංචි වන්න

ඔබේ පුද්ගලික පුහුණුකරු ඔබේ ව්‍යායාම ඔබේ මට්ටමට හා රුචිකත්වයට අනුවර්තනය කරයි

ඔබ ආරම්භකයකු හෝ උසස් ඉගෙන ගන්නෙකු වේවා, ඔබේ මට්ටම, රුචිකත්වයන් සහ අරමුණු වලට අනුකූලව අන්තර්ගතයන් යෝජනා කිරීමෙන් ඔබට සහාය වීමට සහ පෙළඹවීමට ඔබේ පුහුණුකරු සිටී.

ලියාපදිංචි වන්න

ඔබේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා නිතිපතා උපලේඛනගත පරීක්ෂණ

Les tests de niveau de langue de QIOZ permettent de vous évaluer sur l’échelle de compétences du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) définie par l’Union européenne. QIOZ vous permet ainsi de définir votre niveau initial et d’évaluer vos progrès à intervalles réguliers.

ලියාපදිංචි වන්න

ජංගම යෙදුම්

The iPhone and Android apps include all the QIOZ learning content, plus new features such as voice recognition for practicing pronunciation, new games for learning vocabulary in even more fun way, and an offline mode for use on public transport.

ඇප් ස්ටෝර් හි බලන්න

App Store

ගූගල් ප්ලේ හි බලන්න

Google Play